Chủ nhật, 16/05/2021 - 01:15|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Hòa Định Tây

BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2016-2017 PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2017 – 2018

BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2016-2017

Tài liệu đính kèm: Tải về

 PHÒNG GD-ĐT HUYỆN PHÚ HÒA        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG THCS HÒA ĐỊNH TÂY                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

            Số: 24/ BC - HĐT                                         Hòa Định Tây, ngày 16  tháng 5  năm 2017

 

BÁO CÁO

TỔNG KẾT  NĂM HỌC 2016 – 2017

 

Năm học 2016 – 2017, là năm học tiếp tục thực hiện chương trình hành động của Chính phủ, triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về “ Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế ”, là năm học thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đồng thời cũng là năm toàn ngành  thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ chính trị về " Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", hưởng ứng phong trào “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực ”. Bên cạnh đó thực hiện Chỉ thị số 3031/CT – BGDĐT ngày 26/8/2016 của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT về nhiệm vụ  chủ yếu năm học 2016 - 2017; phương hướng trọng tâm của Sở Giáo dục – Đào tạo Phú Yên và phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Phú Hòa trong năm học 2016 – 2017,  nay đơn vị báo cáo tổng kết năm học 2016 – 2017 gồm các nội dung sau:

Phần 1

ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ  NĂM HỌC 2016 – 2017

         

I. Về công tác quản lý giáo dục và đào tạo của đơn vị nhà trường:

            1. Đơn vị đã triển khai thực hiện tôt việc phân cấp quản lý, hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa ngành Giáo  dục với các ban ngành địa phương như: Tổ chức quán triệt và thực hiện Nghị định 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về qui định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục và thông tư liên tịch số 47/2011 của  Bộ GD – ĐT và Bộ Nội vụ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của các sở GD – ĐT và phòng GD – ĐT các huyện, thị xã, thành phố. Thực hiện tốt mô hình liên kết trường – xã ( ký cam kết thực hiện an ninh trật tự, an toàn giao thông…)

2. Đổi mới tổ chức và công tác kiểm tra nội bộ:  Đơn vị tăng cường công tác  kiểm tra định kỳ và chú trọng việc kiểm tra  đột xuất đối với công tác giảng dạy của GV.

- Kiểm tra các loại hồ sơ, sổ sách của GV 1 lần/tháng.

          - Kiểm tra tổ chuyên môn: 4/4 tổ đều đạt loại Tốt, tỷ lệ 100%

          - Kiểm tra toàn diện:  16/41 CBGV ( trong đó xếp loại XS: 15, khá: 01), tỉ lệ:  39,0 %.

          - Kiểm tra chuyên đề: 28/41 CBGV ( trong đó xếp loại tốt: 24, khá: 04), tỉ lệ:  68,3 %.

          - Kiểm tra hoạt động của 4 bộ phận ( trong đó xếp loại Tốt: 3, khá: 1)

 - Nhà trường thực hiện đúng  kế hoạch kiểm tra nội bộ đã đề ra và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban kiểm tra nội bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 - Các bộ phận và tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị và tổ chức thực hiện kế hoạch có hiệu quả.

 - Anh, chị em giáo viên có đầy đủ các loại hồ sơ, sổ sách và thực hiện đúng các qui định về chuyên môn.

 - Kết quả công tác kiểm tra nội bộ đã góp phần quan trọng vào việc xét thi đua cán bộ, công chức, viên chức ở cuối năm học.

 - Qua kiểm tra nội bộ, giúp nhà trường phát hiện và chấn chỉnh kịp thời các trường hợp vị phạm. Chính vì thế các hoạt động của nhà trường ngày càng đi vào nền nếp và có hiệu quả.

          3. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục và dạy học: Đơn vị đã triển khai đầy đủ việc ứng dụng công nghệ thông tin trong trường học. BGH và cán bộ phụ trách vi tính tham gia tập huấn phần mềm quản lý trường học, đồng thời tiến hành tập huấn lại cho CBGV, CNV trong toàn trường.

            - 100% giáo viên có chứng chỉ A tin học và biết sử dụng phần mềm quản lý học sinh.

           - Trên 95% giáo viên có giấy chứng nhận thiết kế giáo án điện tử

           - Phần lớn giáo viên đều tham gia soạn giảng trên máy vi tính, hội giảng cấp trường có tổ chức dạy bằng giáo án điện tử. Kết quả trong năm học có 60 lượt giáo viên giảng dạy bằng giáo án điện tử.

- Về công tác đổi mới thông tin tuyên truyền của đơn vị tập trung bằng các biện pháp như thông tin qua mạng Internet, thông tin bằng văn bản,… tất cả đều đảm bảo độ chính xác cao.

          4. Công tác kiểm định chất lượng giáo dục đúng tiến độ và thường xuyên trong năm học, đồng thời chuẩn bị cho công tác đánh giá ngoài với kiểm tra trường chuẩn trong năm 2019.

          5. Việc xây dựng môi trường sư phạm xanh, sạch, đẹp trong và ngoài nhà trường được quan tâm đầu tư đúng mức, nhà trường đã tiến hành tự kiểm tra đánh giá và xếp loại tốt về trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn năm 2017. Công tác phòng cháy, chữa cháy; công tác phòng tránh thiên tai và tìm kiếm cứu nạn được đảm bảo.

          6. Công tác pháp chế và cải cách hành chính trong đơn vị:    

- Nhà trường đã triển khai học tập trong CBGV, CNV và học sinh trong đơn vị chấp hành tốt đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước qua các buổi họp Hội đồng giáo viên và sinh hoạt ngoại khoá cho học sinh.

          -  Đơn vị đã quản lý tốt tủ sách pháp luật và động viên khuyến khích CBGV, CNV và học sinh trong nhà trường tham gia đọc sách pháp luật. Kết quả đã hạn chế tối đa số học sinh vi phạm nội qui trường, lớp và không có học sinh vi phạm vào các tệ nạn xã hội.

          7. Nhà trường đã thành lập Ban vì sự tiến bộ phụ nữ và đã đi vào hoạt động, tuyên truyền có hiệu quả trong năm học. Kết quả có 21/21 nữ  được đánh giá “ Giỏi việc trường, đảm việc nhà ”

          II. Về tổ chức hoạt động giáo dục:

           1. Thực hiện nhiệm vụ chung:

               Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh: Đơn vị đã quán triệt cho toàn thể CBGV, CNV thực hiện tốt cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Kết quả:

 - CBGV, CNV: 100% CBGV, CNV thực hiện tốt lương tâm và trách nhiệm của nhà giáo trong sự nghiệp giáo dục ở địa phương.

          - Công đoàn phối hợp với chính quyền nhà trường vận động 100% CBGV, CNV tham gia tốt các phong trào nhân đạo, từ thiện như: Hiến máu nhân đạo, quyên góp tiền ủng hộ đồng bào bị bão lụt, ủng hộ quĩ vì người nghèo, tặng quà cho thanh niên lên đường nhập ngũ,… Đồng thời tham gia tốt Hội thao công nhân viên chức do Công đoàn ngành Giáo dục tổ chức.

             Đơn vị đã triển khai thực hiện tốt hiện tốt việc nhận giúp đỡ 07 hộ nghèo ở thôn Phú Sen Đông và cuộc vận động “ Mỗi cán bộ giáo viên nhận đỡ đầu một học sinh có nguy cơ bỏ học vì hoàn cảnh gia đình khó khăn hay học yếu ”. Nhà trường đã tiến hành điều tra hoàn cảnh của học sinh toàn trường, kết quả có 41 CBGV nhận đỡ đầu cho 41 học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn hay học yếu. Các  giáo viên nhận đỡ đầu học sinh thường xuyên quan tâm đến các em về hoàn cảnh gia đình và tổ chức dạy phụ đạo cho các em. Đến nay các em đều có sự tiến bộ rõ rệt so với đầu năm học. Kết quả đóng góp hỗ trợ hộ nghèo 10.000 đ/GV/tháng; trong năm học đỡ đầu học sinh với số tiền 2.950.000 đ, 120 quyển vở, 125 bút bi, ...

            Thực hiện đúng chế độ chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh nghèo và tạo mọi điều kiện để học sinh thuộc diện ưu tiên, khó khăn mượn sách giáo khoa tại thư viện.

 Kết quả xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia: Trường đã được UBND tỉnh Phú Yên công nhận trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2014 - 2019.

           Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, lồng ghép giáo dục pháp luật trong nhà trường như; Luật Phòng, chống ma túy; Giáo dục phòng chống các tệ nạn xã hội và phòng chống tác hại của trò chơi trực tuyến mang nội dung không lành mạnh có xu hướng xâm nhập vào nhà trường. Phối hợp với công an huyện tổ chức tuyên truyền trong học sinh Luật Giao thông đường bộ. Đơn vị đã vận động học sinh và gia đình học sinh chấp hành nghiêm Luật giao thông bằng cách cho học sinh và gia đình học sinh ký bản cam kết với nhà trường ngay từ đầu năm học về việc phụ huynh không đưa xe máy cho con em đến trường và thường xuyên nhắc nhở các em thực hiện nghiêm túc khi tham gia giao thông từ nhà đến trường và từ trường về nhà.

          Công tác thi đua khen thưởng gắn với việc tổ chức các cuộc vận động

“ Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”:

            - Thực hiện tốt việc đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo Thông tư số 21/2008/TT-BGD-ĐT ngày 22/4/2008. Đánh giá đúng thực chất các danh hiệu thi đua của tập thể, cá nhân, không chạy theo thành tích; đặc biệt một số cá nhân chưa thật sự tiến bộ đơn vị đã phê bình nghiêm túc để khắc phục sửa chữa trong năm học đến.

 Kết quả xếp loại hạnh kiểm của học sinh toàn trường như sau:

 

Tổng số HS được xếp loại

Tổng số

Trong tổng số

Khối 6

Khối 7

Khối 8

Khối 9

555

142

126

154

133

Tốt

361 (65,0%)

 93( 65,5%)

 79 (62,7%)

 100 (64,9%)

 89 ( 66,9%)

Khá

178 (32,1%)

 49(34,5%)

 45 (35,7%)

 47 (30,5%)

  37 ( 27,8%)

Trung bình

  16 ( 2,9%)

0

 02 (  1,6%)

 07 (4,5%)

  07(5,3%)

         

          2. Giáo dục THCS và THPT:

           Trong năm học đơn vị đã triển khai thực hiện tốt chương trình giáo dục, đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, phương thức thi, kiểm tra, đánh giá giáo dục và đổi mới quản lý giáo dục phổ thông.

           Việc thực hiện kế hoạch giáo dục ở trường phổ thông theo hướng tinh giản để việc dạy và học phù hợp với chuẩn kiến thức kĩ năng và mục tiêu giáo dục, phù hợp với thời lượng dạy học và điều kiện thực tế của đơn vị. Tạo điều kiện học sinh  tiếp thu kiến thức, kỹ năng trong chương trình  thuận lợi hơn và giáo viên có điều kiện đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá hoặc tổ chức các hoạt động giáo dục toàn diện cho học sinh theo yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông.

          Tăng cường các giải pháp để giảm tỷ lệ học sinh yếu kém và học sinh bỏ học, tăng tỷ lệ học sinh khá, giỏi. Chỉ đạo đổi mới kiểm tra đánh giá, đổi mới phương pháp dạy học.

Kết quả xếp loại học lực của học sinh toàn trường như sau:

 

Tổng số HS được xếp loại

Tổng số

Trong tổng số

Khối 6

Khối 7

Khối 8

Khối 9

555

142

126

154

133

Giỏi

120 ( 21,6%)

31 (21,8%)

27(21,4%)

31(20,1%)

31 (23,3 %)

Khá

202 (36,4%)

48(33,8%)

43(34,1%)

63(40,9%)

48 (36,1%)

Trung bình

213 (38,4%)

 62(43,7%)

46(36,5%)

52(33,8%)

53 ( 39,8%)

Yếu

 19 ( 3,4%)

01 ( 0,7%)

 10(  7,9%)

07(4,5%)

01( 0,8%)

Kém

 01 (  0,2%)

0

0

01(0,6%)

0

        

           - Tuyển sinh lớp 6 đầu cấp: 143/144 học sinh, tỷ lệ: 99,3 %

           - Tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THCS: 132/133, tỷ lệ: 99,2%

           - Tổ chức dạy phụ đạo thường xuyên cho những học sinh có học lưc yếu, kém ở các khối lớp và tiến hành bồi dưỡng học sinh giỏi dự thi các cấp. Kết quả thi học sinh giỏi các cấp có: 58 học sinh đạt học sinh giỏi cấp trường, 70 học sinh đạt học sinh giỏi cấp huyện, 12 học sinh đạt học sinh giỏi cấp tỉnh.

- Tổ chức 04 lần Hội thảo chuyên đề bàn về hoạt động dạy và học.

          - Tổng số đồ dùng dạy học tự làm của giáo viên: 36

          - Có 07 sáng kiến kinh nghiệm mang tính sáng tạo được đơn vị áp dụng vào thực tế của nhà trường.

            - Tổng số lượt sử dụng đồ dùng dạy học trong năm học của giáo viên: 2815 và sử dụng 64 lượt giảng dạy bằng giáo án điện tử.

            - Hội giảng giáo viên dạy giỏi các cấp:

  +  Đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường: 12 giáo viên

           - Trong năm học đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể trong địa phương  để vận động và giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục ra lớp học tập nên phần nào cũng đã hạn chế tối đa số học sinh bỏ học giữa chừng. Số học sinh bỏ học trong năm học: 02/567 học sinh, tỷ lệ: 0,35%.

          - Đơn vị đã triển khai dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng: Năm học 2016 -2017 thực hiện theo sự chỉ đạo của ngành trường đã thực hiện một cách nghiêm túc từ khâu soạn, giảng đến ra đề kiểm tra.

- Triển khai đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh: Áp dụng đúng  theo thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và THPT và công văn của phòng GD – ĐT huyện Phú Hòa về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại học sinh năm học 2016 - 2017.

          III. Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục:

          1. Việc tổ chức bồi dưỡng về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên, viên chức làm công tác thiết bị và thư viện ở cơ sở giáo dục phổ thông: Trong năm học nhà trường cũng đã tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên tham gia học bồi dưỡng các lớp nâng chuẩn, ngoại ngữ, tin học, tham gia học bồi dưỡng chuyên môn trong hè 2016 về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá.

          2. Việc chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, tổ chức đánh giá, phân loại giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục theo các Chuẩn đã ban hành: Đơn vị thực hiện tốt việc tổ chức đánh giá, phân loại giáo viên, cán bộ quản lý và đánh giá chuẩn hiệu trưởng theo các Chuẩn qui định. Kết quả có: 43/44 CB, giáo viên được xếp loại xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ, 01 giáo viên  hoàn thành nhiệm vụ

 3. Công tác xây dựng, thực hiện qui hoạch đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục:         

            - Tổng số CBGV, CNV của đơn vị trong năm học: 44. GV nữ: 21/44, tỷ lệ: 47,7 %. Trong đó:

             + Cán bộ quản lý: 02                                        

             + GV, CNV biên chế: 34

             + GV, CNV hợp đồng: 10

             + Giáo viên trực tiếp giảng dạy: 39

             -  Tỷ lệ GV trên lớp: 2,16.   

             - Chất lượng đội ngũ giáo viên: Tỷ lệ GV đạt chuẩn trở lên: 38/39, tỷ lệ: 97,4%, trong đó : trên chuẩn 24/39, tỷ lệ: 61,5%.

            - Đơn vị tiếp tục triển khai và thực hiện tốt chỉ thị số 40-CT/TW về “ Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục”.

            - Số lượng Đảng viên trong chi bộ: 15 Đ/c, nữ: 06.

          4. Việc hướng dẫn và tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đối với nhà giáo: Đơn vị thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với nhà giáo như: Chi trả lương, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp thâm niên, chi trả BHXH…cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong đơn vị.

          IV. Về nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế tài chính giáo dục:           

 1. Tình hình và kết quả thực hiện xã hội hóa giáo dục:

- Tiếp tục thực hiện và quản lý tốt công tác thu, chi trong nhà trường nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước và nguồn thu xã hội đầu tư cho giáo dục.

          - Đẩy mạnh việc thực hiện xã hội hóa giáo dục, tăng cường huy động các nguồn lực trong xã hội để phát triển giáo dục. Luôn tranh thủ sự ủng hộ của các cấp lãnh đạo, của mạnh thường quân, của phụ huynh học sinh và kết hợp với sức mạnh nội lực để từng bước tăng cường cơ sở vật chất đáp ứng tốt cho nhu cầu giảng dạy và học tập.

2. Việc đầu tư xây dựng phòng học, phòng thí nghiệm, phòng học bộ môn, cơ sở thực hành  và thiết bị dạy học ở các cấp học:

- Đơn vị được cấp trên cấp 01 phòng máy vi tính gồm 25 máy đã đưa vào giảng dạy cho học sinh môn Tin học  từ năm học 2007 – 2008.

- Đẩy mạnh phong trào tự làm và sử dụng đồ dùng thiết bị dạy học. Khai thác có hiệu quả các phòng chức năng và trang thiết bị hiện có trong nhà trường.

 - Đến nay, đơn vị đã có phòng thư viện, phòng thiết bị, phòng học bộ môn... Về trang thiết bị dạy học có sự đầu tư của phòng giáo dục và của đơn vị tự mua.

3. Phối hợp với UBND xã thực hiện tốt việc miễn giảm học phí và chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh nghèo theo qui định của chính phủ.

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Kết quả đạt được:

          Trong năm học qua, dưới sự chỉ đạo của phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Phú Hòa, Đảng ủy, UBND xã Hòa Định Tây và sự phối hợp, giúp đỡ tận tình của các ban ngành, đoàn thể địa phương, Hội CMHS nên công tác giáo dục của đơn vị đi vào hoạt động ngày càng có hiệu quả: Việc phát triển về số lượng đạt chỉ tiêu,  chất lượng đào tạo  được nâng lên rõ rệt.                   

- Triển khai đầy đủ các cuộc vận động: “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Hai không”; “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”. Đơn vị đã triển khai thực hiện tốt cuộc vận động “ Mỗi cán bộ giáo viên nhận đỡ đầu một học sinh có nguy cơ bỏ học vì hoàn cảnh gia đình khó khăn hay học yếu ”. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác quản lí và giảng dạy.

          - CSVC ngày càng khang trang, phong trào xã hội hóa giáo dục được tiếp tục duy trì và phát triển ngày càng có hiệu quả, việc phát triển số lượng đạt chỉ tiêu, chất lượng giáo dục được nâng lên rõ rệt, tỷ lệ học sinh giỏi các cấp ngày càng tăng.

          - Phong trào xây dựng trường “ Xanh – Sạch – Đẹp”, thư viện chuẩn được nhà trường quan tâm đúng mức.

          - Công tác PCGD THCS không ngừng được củng cố và tiếp tục được giữ vững chuẩn quốc gia PCGD THCS.

          - Triển khai thực hiện công tác kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đúng tiến độ.

          Tuy đội ngũ giáo viên chưa ổn định nhưng nhờ làm tốt công tác tư tưởng nên anh, chị, em giáo viên đều có tinh thần trách nhiệm cao, tự học hỏi lẫn nhau, tận tụy với công việc, yêu nghề mến trẻ, đoàn kết phát huy nội lực cho nên hoạt động giáo dục trong học sinh có sự chuyển biến mạnh mẽ và lực lượng quần chúng ngày càng chăm lo đến sự nghiệp giáo dục.

            2. Những hạn chế, yếu kém:

          - Vẫn còn một số học sinh vi phạm nội qui trường, lớp.

          - Một số phụ huynh do có hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên chưa thật sự quan tâm, đầu tư đúng mức cho việc học tập của con em nên vẫn còn học sinh bỏ học giữa chừng: 02/567 HS ( tỷ lệ 0,35 % ) và số học sinh xếp loại học lực yếu, kém còn cao (3,6%).

          - Một số giáo viên trẻ rất nhiệt tình trong công tác nhưng chưa có kinh nghiệm trong việc giảng dạy và giáo dục đạo đức cho học sinh.

          3. Nguyên nhân, bài học kinh nghiệm:

               - Trường nằm ở địa bàn xa, hoàn cảnh kinh tế, xã hội của địa phương còn nhiều khó khăn.

   - Đời sống của nhân dân còn khó khăn, thu nhập thấp, một số phải đi làm ăn xa nên việc phối hợp giáo dục học sinh giữa gia đình và nhà trường còn hạn chế.

   - Thầy, cô giáo còn chú trọng nhiều đến dạy chữ,  ít giáo dục ý thức cho học sinh về kỹ năng sống.

          Để nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học và ngày càng đáp ứng yêu cầu phát triển sự nghiệp giáo dục ở địa phương cần hội đủ các điều kiện sau:

           - Phải có sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của phòng GD – ĐT huyện Phú Hòa, Đảng ủy, UBND và sự phối hợp, giúp đỡ tận tình của  các ban ngành, hội đoàn thể và ban đại diện hội phụ huynh học sinh.

           - Luôn tranh thủ sự ủng hộ của các cấp lãnh đạo, của mạnh thường quân, của phụ huynh học sinh và kết hợp với sức mạnh nội lực để từng bước tăng cường cơ sở vật chất đáp ứng tốt cho nhu cầu giảng dạy và học tập.

           - Mỗi cán bộ giáo viên, công nhân viên của đơn vị phải thực sự hiểu rõ ý nghĩa và tầm quan trọng về cuộc vận động “ Hai không với bốn nội dung” và phong trào “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Đồng thời thấm nhuần tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

           - Cán bộ giáo viên, công nhân viên luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, ý thức tổ chức kỷ luật, năng động, sáng tạo trong công việc, khắc phục mọi khó khăn, thách thức để tự phấn đấu vươn lên. Thường xuyên động viên, khích lệ tinh thần học tập của học sinh; xử lý, uốn nắn kịp thời những sai phạm của các em dù là sai phạm nhỏ. Đồng thời trách nhiệm giáo dục đạo đức cho học sinh không chỉ bằng lời nói suông mà qua việc làm cụ thể và bằng sự uy tín của chính mình.

           - Ban lãnh đạo nhà trường tạo mọi điều kiện thuận lợi cho giáo viên học ngoại ngữ, tin học đặc biệt là học các lớp trên chuẩn để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.

4. Đề xuất, kiến nghị:

           4.1. Đối với địa phương:

  Giúp đỡ nhà trường nhiều hơn nữa trong việc vận động, giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn bỏ học ra lớp tiếp tục học tập.

          4.2.  Đối với phòng Giáo dục – Đào tạo:

            - Bổ sung thêm giáo viên giảng dạy ở các bộ môn: Anh văn, thể dục.

            - Hỗ trợ thêm kinh phí để đơn vị mua sắm thêm một số trang thiết bị phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phần 2

 

 

Năm học 2017 – 2018, là năm học tiếp tục thực hiện chương trình hành động của Chính phủ, triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về “ Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế ”, là năm học thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đồng thời cũng là năm toàn ngành  thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ chính trị về " Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", hưởng ứng phong trào “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực ”.  Đồng thời thực hiện tốt Chỉ thị của BGD – ĐT; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của SGD – ĐT Phú Yên và PGD – ĐT Phú Hòa trong năm học 2017 – 2018. Trường THCS Hòa Định Tây tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

            1. Về đổi mới căn bản công tác quản lý giáo dục, giáo dục:

-  Triển khai trong toàn đơn vị thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp

            - Thực hiện tôt việc phân cấp quản lý, hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa ngành Giáo  dục với các ban ngành địa phương như: Tổ chức quán triệt và thực hiện Nghị định 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về qui định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục và thông tư liên tịch số 47/2011 của  Bộ GD – ĐT và Bộ Nội vụ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của các sở GD – ĐT và phòng GD – ĐT các huyện, thị xã, thành phố. Thực hiện tốt mô hình liên kết trường – xã ( ký cam kết thực hiện an ninh trật tự, an toàn giao thông,…)

-  Đổi mới tổ chức và công tác kiểm tra nội bộ:  Đơn vị tăng cường công tác  kiểm tra định kỳ và chú trọng việc kiểm tra  đột xuất đối với công tác giảng dạy của GV.

          - Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục và dạy học: Đơn vị tiếp tục triển khai đầy đủ việc ứng dụng công nghệ thông tin trong trường học. BGH và cán bộ phụ trách vi tính tham gia tập huấn phần mềm quản lý trường học, đồng thời tiến hành tập huấn lại cho CBGV, CNV trong toàn trường.

            - Thực hiện tốt  công tác pháp chế và cải cách hành chính trong đơn vị.

          2. Về đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo:

          - Đơn vị tiếp tục quán triệt cho toàn thể CBGV, CNV thực hiện tốt cuộc vận động “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

          -  CB, GV toàn trường thực hiện tốt việc nhận giúp đỡ hộ nghèo ở thôn Phú Sen Đông và nhận đỡ đầu những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học yếu có nguy cơ bỏ học.

          - Thực hiện đúng chế độ chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh nghèo và tạo mọi điều kiện để học sinh thuộc diện ưu tiên, khó khăn mượn sách giáo khoa tại thư viện.

 - Giữ vững trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2014 - 2019.

3. Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục:

           - Thực hiện tốt công tác xây dựng, thực hiện qui hoạch đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục 

  - Tiếp tục triển khai và thực hiện tốt chỉ thị số 40-CT/TW về “ Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục”.

  - Tổ chức bồi dưỡng về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên, viên chức làm công tác thiết bị và thư viện ở cơ sở giáo dục phổ thông: Trong năm học nhà trường cũng đã tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên tham gia học bồi dưỡng các lớp nâng chuẩn, ngoại ngữ, tin học, tham gia học bồi dưỡng chuyên môn trong hè 2017 về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá.

           - Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đối với nhà giáo: Đơn vị thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với nhà giáo như: Chi trả lương, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp thâm niên, chi trả BHXH,…cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong đơn vị.

          4. Về đổi mới chính sách, cơ chế tài chính giáo dục:          

           - Tiếp tục đầu tư xây dựng phòng học, phòng thí nghiệm, phòng học bộ môn, cơ sở thực hành  và thiết bị dạy học.

- Đẩy mạnh phong trào tự làm và sử dụng đồ dùng thiết bị dạy học. Khai thác có hiệu quả các phòng chức năng và trang thiết bị hiện có trong nhà trường.

- Phối hợp với UBND xã thực hiện tốt việc miễn giảm học phí và chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh nghèo theo qui định của chính phủ.

          - Đẩy mạnh việc thực hiện xã hội hóa giáo dục, tăng cường huy động các nguồn lực trong xã hội để phát triển giáo dục.  Luôn tranh thủ sự ủng hộ của các cấp lãnh đạo, của mạnh thường quân, của phụ huynh học sinh và kết hợp với sức mạnh nội lực để từng bước tăng cường cơ sở vật chất đáp ứng tốt cho nhu cầu giảng dạy và học tập.

 

                                                                                     HIỆU TRƯỞNG

 

Nơi nhận:

 - Phòng GD – ĐT huyện Phú Hòa ( để B/C)  

 - UBND xã Hòa Định Tây ( để B/C)

 - Bộ phận chuyên môn trường ( để thực hiện)                                     Nguyễn Văn Chính

 - Lưu văn thư

 

         

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 4
Tháng 05 : 434
Năm 2021 : 3.505